Facials, Waxing, and Teeth Whitening

Schedule an Appointment

Facials

$75

Face Wax

$55

Eyebrows Waxing

$25

Lip Waxing

$15

Chin Waxing

$15

Bikini Waxing

$55

Brazilian Waxing

$75

Half Leg Waxing

$55

Full Leg Waxing

$70

Laser Teeth Whitening

$150

Laser Teeth Whitening Deluxe

$195(includes 2 true minerals and the shield)

True Minerals Whitening

$35

Shield and Shimmer

$25